24/7 Wsparcie :
close Your message
was sent successfully
Proszę zostawić wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą.
close Your message
was sent successfully
close

Obsługa klienta:

Pomoc techniczna:
+357-252-04655
close Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.
Witaj w Czacie na Żywo iForex ! Aby pomóc nam w lepszej obsłudze, proszę podać następujące informacje:
Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.

PRIIP KIDs

DOKUMENTY ZAWIERAJĄCY
KLUCZOWE INFORMACJE

Dokumenty te dostarczają kluczowych informacji, na temat produktów inwestycyjnych. Nie są materiałami marketingowymi. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc ci zrozumieć naturę, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty tych produktów oraz pomóc w ich porównaniu z innymi produktami.

Firma inwestycyjna: iCFD Ltd, tel. +35725204600, strona internetowa: www.iforex.pl
Licencjonowana przez: Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), nr licencji 143/11

Chcesz handlować produktem, który nie jest prosty i może być trudny do zrozumienia

 • Fundusze ETF CFD

  Czym jest ten produkt?

  Ten produkt inwestycyjny jest kontraktem na różnice (CFD). CFD to instrument finansowy lewarowany Over the Counter (OTC), którego wartość jest ustalana na podstawie wartości aktywów bazowych. Klient generuje zysk lub stratę na CFD w oparciu o wybrany kierunek (Kup lub Sprzedaj) oraz kierunek wartości aktywów bazowych. Wysokość zysku lub straty ustala się na podstawie wartości aktywów bazowych na otwarciu transakcji i jej wartości na zamknięciu transakcji. Kontrakt CFD rozliczany jest wyłącznie w gotówce, a klient nie ma żadnych praw do faktycznego aktywa bazowego.

  Celem kontraktu CFD jest zarabianie na zmianach w cenie instrumentu bazowego. W przypadku kontraktów CFD na Fundusze ETF, ceny są określane poprzez śledzenie wyników koszyka aktywów, takich jak akcje, obligacje i towary. iCFD uzyskuje takie ceny od swojego dostawcy płynności, który z kolei uzyskuje takie ceny od agregatorów danych rynkowych, którzy zbierają i agregują takie dane z odpowiednich giełd. Rynek większości funduszy ETF jest otwarty 5 dni w tygodniu od niedzieli do piątku. W przypadku konkretnych godzin handlu proszę odwiedzić stronę internetową iCFD.    

  Produkt ten jest przeznaczony dla klientów, którzy chcą dokonywać transakcji kierunkowych i wykorzystywać krótkoterminowe ruchy cenowe do łącznej wydajności podstawowego koszyka aktywów i mają zdolność do poniesienia ryzyka utraty całej zainwestowanej kwoty w krótkim okresie czasu. Z tego względu, produkt ten nie jest odpowiedni dla klientów, którzy nie mogą sobie pozwolić na utratę kwoty inwestycji. Aby odnieść sukces w tego typu inwestycjach, klient powinien dokonać wykształconych, przemyślanych decyzji (i do tego celu może wykorzystać narzędzia udostępnione mu przez iCFD) co do kierunku, w którym pójdzie cena podstawowego koszyka aktywów, i powinien śledzić kursy, ponieważ mogą one szybko ulec zmianie w krótkim okresie czasu. 

  Aby otworzyć transakcje na CFD, klient musi mieć wystarczającą marżę na swoim koncie. Wymagany depozyt dla większości kontraktów CFD na ETF wynosi 2,5%. Oznacza to, że aby otworzyć transakcję o wartości 10 000 EUR (wielkość transakcji), klient musi mieć na koncie minimalny depozyt w wysokości 250 EUR. Maksymalna dźwignia oferowana przez iCFD dla kontraktów CFD na ETFs wynosi do 1:40. Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą maleć na życzenie klienta, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Wymagania depozytu zabezpieczającego mogą wzrosnąć według uznania iCFD w przypadku skrajnej niestabilności rynku.

  Zysk lub stratę określa się według następującego wzoru:
  W przypadku Kupna (długiej) pozycji: Wielkość transakcji (w jednostkach aktywów bazowych) x [Cena zamknięcia – Cena otwarcia] = P/L (w jednostkach drugiego składnika aktywów)

  W przypadku Sprzedaży (krótkiej) pozycji: Wielkość oferty (w jednostkach aktywów bazowych) x [Cena otwarcia - Cena zamknięcia] = P/L (w jednostkach drugiego składnika aktywów)

  Wartość P/L, z zamkniętych pozycji jest następnie przeliczana na walutę podstawową konta klienta, jeśli jest inna. Odbywa się to na podstawie odpowiedniej stawki Kup/Sprzedaj, dwóch walut w momencie zamknięcia pozycji.
  Na wartość P/L mają również wpływ opłaty pobierane przez iCFD, opisane poniżej.

  P/L jest wyliczany i wyświetlany na platformie transakcyjnej w sposób ciągły, a straty na pozycjach wpływają na marżę klienta. Jeżeli marża klienta osiągnie 0 (zero), wszystkie pozycje klienta zamkną się automatycznie, co oznacza, że klient zrealizuje straty. Dlatego ważne jest utrzymanie takiego poziomu marży, aby mogła ona wspierać otwarte pozycje klienta.

  Dotyczy tylko rezydentów Polski: Zgodnie z wymogami KNF, jeżeli pokrycie zaangażowania [% kapitału / ekspozycji netto] osiągnie 0,8%, wszystkie pozycje klienta zostaną automatycznie zamknięte, co oznacza, że klient bedzie miał straty.

  Jakie są zagrożenia i co mogę otrzymać z powrotem?

  Ten wskaźnik ryzyka zakłada, że produkt będzie przetrzymany do 24 godzin. Możesz nie być w stanie łatwo zakończyć transakcji na produktu lub może się zakończyć po cenie, która znacząco wpłynie na zwrot z inwestycji. Na kontrakty CFD może mieć wpływ poślizg lub niemożność zakończenia transakcji na produkcie, po żądanej cenie z powodu niedostępności takiej ceny na rynku. Kontrakty CFD są produktami OTC i nie mogą być sprzedawane na żadnej giełdzie, MTF lub innym systemie obrotu.

  Ten produkt jest produktem wysokiego ryzyka. Ceny podstawowego koszyka aktywów mogą ulegać znacznym wahaniom w krótkim okresie. Jeżeli zmiana ceny jest niezgodna z kierunkiem wybranym przez klienta, wówczas klient może doświadczyć znacznych strat w krótkim okresie czasu, aż do maksymalnej kwoty utrzymywanej jako marża na koncie klienta. Jednak klient nigdy nie będzie winien iCFD żadnej kwoty, która przekroczy dostępne środki na rachunku klienta, zgodnie z "Ochrona przed Ujemnym Bilansem Konta" iCFD. Z drugiej strony, jeśli zmiana ceny będzie taka sama jak kierunek wybrany przez klienta, klient może zauważyć znaczące zyski w krótkim okresie czasu.

  Zyski i straty są zależne od poziomu zastosowanej dźwigni. Wyższe wskaźniki dźwigni skutkują wyższymi zyskami, jeśli klient wybrał poprawny kierunek, ale i wyższymi stratami, jeśli kierunek był niezgodny z kierunkiem klienta.

  Scenariusze wydajności (zakładając, że nie ma efektów finansowania nocnego):

  Poniżej znajdują się przykłady scenariusza wykonania transakcji CFD na podstawie US Energy ETF.

  Dotyczy Rezydentów Francji – Zgodnie z wymogami AMF, wszystkie kontrakty CFD mają wewnętrzną ochronę i zostaną zamknięte, gdy straty osiągną wymaganą marże otwartych pozycji.

  Co się stanie, jeśli iCFD nie będzie w stanie wypłacić pieniędzy? W przypadku, gdy iCFD stanie się niewypłacalny i nie będzie w stanie spłacić swoich klientów, klienci detaliczni mogą kwalifikować się do rekompensaty w wysokości do 20 000 EUR przez fundusz Investor Compensation Fund, ustanowiony przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

  Jakie są koszty? iCFD pobiera spread, gdy klient kupuje kontrakt CFD. Spread to różnica między ceną Sprzedaj ("Oferta") i Kup ("Zapytaj") CFD, która jest mnożona przez wielkość transakcji. Spread dla każdego aktywa bazowego jest wyszczególniony na stronie internetowej iCFD, ale każdy klient może mieć różne spready dla wszystkich lub niektórych aktywów bazowych na podstawie historii, wielkości, działań lub niektórych promocji klienta.

  Na potrzeby przykładu przyjmiemy transakcję 145 jednostek na ETF Energy USA ze spreadem 15 pipsów. Pips w US Energy ETF to druga cyfra po przecinku (0,01). 145 x 0,15 = 21,75 USD

  Kwota 21.75 USD zostanie odjęta od rachunku zysków i strat w momencie otwarcia transakcji i dlatego zaraz po otwarciu transakcji P/L tej transakcji będzie wynosić -21.75 USD

  Oprócz powyższych, iCFD pobiera opłaty za Nocne Finansowanie - Overnight Financing (OF) dla transakcji, które pozostają otwarte na koniec codziennej sesji giełdowej. Wartość ta może być dodana lub odjęta, w zależności od obliczonej wartości na podstawie odpowiednich stóp procentowych dla walut, w których instrument bazowy jest przedmiotem obrotu, plus marża. Mark-up CFD na funduszach ETF wynosi 5%.

  Jeśli obliczony procent Nocnego Finansowania jest dodatni, oznacza to, że odpowiednia kwota zostanie dodana (zaksięgowana) na konto klienta. Odsetek ujemnego NF oznacza, że odpowiednia kwota zostanie odjęta (obciążona) z konta klienta. Jeżeli kwotowana waluta CFD różni się od waluty rachunku, zostanie przeliczona na walutę rachunku po obowiązujących kursach wymiany.

  Obliczanie procentu Nocnego Finansowania dla długich pozycji:

  Obliczanie procentu Nocnego Finansowania dla krótkich pozycji:

  Aby osiągnąć wartość Nocnego Finansowania, procent NF (obliczony powyżej) mnożony jest przez kwotę transakcji (w jednostkach aktywów bazowych), zgodnie ze wzorem:
  Kwota Nocnego Finansowania = Kwota transakcji × Procent Nocnego Finansowania

  W przypadku wypłaty dywidend pieniężnych w związku ze śledzeniem Funduszy ETF, wyników odpowiednich akcji, korekta dywidendy zostanie dokonana na Saldo Klienta z uwzględnieniem pozycji podstawowych akcji, posiadanych przez Klienta pod koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty dywidendy. Korekta dywidendy będzie obliczana na podstawie wielkości dywidendy, wielkości pozycji Klienta oraz tego, czy jest to transakcja kupna, czy sprzedaży, przy czym na pozycjach długich, korekta zostanie zaksięgowana na Saldzie Klienta, a na pozycjach krótkich korekta zostanie pobrana z Salda Klienta. 

  Po wystąpieniu określonych wydarzeń, które mają wpływ na wartość akcji spółki publicznej (Corporate Action), iCFD zlikwiduje dowolne otwarte pozycje i usunie wszelkie zlecenia (limity) limitów w kontraktach CFD na funduszach ETF, które notują/śledzą wyniki konkretnej akcji. Działania korporacyjne obejmują Podziały, Oferty prawne, Usuwanie i wszelkie inne zdarzenia, które w istotny sposób wpływają lub mogą istotnie wpłynąć na cenę akcji (w tym istotne ogłoszenia spółek, przyjęcia, niewypłacalność itp.). Listę nadchodzących działań korporacyjnych można znaleźć na stronie internetowej iCFD.

  Jak mogę złożyć skargę? Skargi można kierować do iCFD pocztą elektroniczną na adres complaints@iforex.com.cy. W e-mailu należy podać imię i nazwisko klienta, numer konta i rodzaj reklamacji. Jeśli klient nie jest zadowolony z odpowiedzi na dana skargę przez Firmę, może skierować skargę do Rzecznika Finansowego Republiki Cypryjskiej.

  Inne istotne informacje: Niniejszy dokument zawierający kluczowe informacje, nie zawiera wszystkich informacji dotyczących produktu. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat produktu i prawnie wiążących warunków korzystania z produktu, odwiedź stronę internetową iCFD pod adresem www.iforex.pl.


  † Dane nie uwzględniają osobistej sytuacji podatkowej, która może również wpłynąć na wysokość zwrotu.
  ‡ Ze względu na ochronę przed ujemnym bilansem konta, klient nie może stracić więcej niż dostępne środki klienta

  Aby pobrać wersję, kliknij tutaj

 • Indeksy CFD

  Czym jest ten produkt?

  Ten produkt inwestycyjny jest kontraktem na różnice (CFD). CFD to instrument finansowy lewarowany Over the Counter (OTC), którego wartość jest ustalana na podstawie wartości aktywów bazowych. Klient generuje zysk lub stratę na CFD w oparciu o wybrany kierunek (Kup lub Sprzedaj) oraz kierunek wartości aktywów bazowych. Wysokość zysku lub straty ustala się na podstawie wartości aktywów bazowych na otwarciu transakcji i jej wartości na zamknięciu transakcji. Kontrakt CFD rozliczany jest wyłącznie w gotówce, a klient nie ma żadnych praw do faktycznego aktywa bazowego.

  Celem kontraktu CFD jest zarabianie na zmianach w cenie instrumentu bazowego. W przypadku kontraktów CFD na Indeksy, ceny te są oparte na związanej z giełdą, przyszłości powiązanej. iCFD uzyskuje takie ceny od swojego dostawcy płynności, który z kolei uzyskuje takie ceny od agregatorów danych rynkowych, którzy zbierają dane z odpowiednich giełd. Rynek większości indeksów jest otwarty 5 dni w tygodniu od niedzieli do piątku. W przypadku konkretnych godzin handlu proszę odwiedzić stronę internetową iCFD. 

  Produkt ten jest przeznaczony dla klientów, którzy chcą dokonywać transakcji kierunkowych i skorzystać z krótkoterminowych ruchów cenowych na przyszłości indeksu i mają zdolność do poniesienia ryzyka utraty całej zainwestowanej kwoty w krótkim okresie czasu. Z tego względu, produkt ten nie jest odpowiedni dla klientów, którzy nie mogą sobie pozwolić na utratę kwoty inwestycji. Aby odnieść sukces w tego typu inwestycjach, klient powinien dokonać przemyślanych dezycji (i do tego celu może użyć narzędzi udostępnionych mu przez iCFD) co do kierunku, w którym pójdzie cena instrumentu bazowego, i powinien uważnie śledzić stawki, ponieważ mogą szybko ulec zmianie w krótkim okresie.

  Aby otworzyć transakcje na CFD, klient musi mieć wystarczającą marżę na swoim koncie. Normalna, wymagana marża dla większości indeksów wynosi 2% (z wyjątkiem Brazylii i Turkey 100, gdzie wynosi 4%). Oznacza to, że aby otworzyć transakcję o wartości 10 000 EUR (wielkość transakcji), klient musi mieć na koncie minimalny depozyt w wysokości 200 EUR. Odpowiednio, przy dźwigni 1:50. Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą maleć na życzenie klienta, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Wymagania depozytu zabezpieczającego mogą wzrosnąć według uznania iCFD w przypadku skrajnej niestabilności rynku.

  Zysk lub stratę określa się według następującego wzoru:
  W przypadku Kupna (długiej) pozycji: Wielkość transakcji (w jednostkach aktywów bazowych) x [Cena zamknięcia – Cena otwarcia] = P/L (w jednostkach drugiego składnika aktywów)

  W przypadku Sprzedaży (krótkiej) pozycji: Wielkość oferty (w jednostkach aktywów bazowych) x [Cena otwarcia - Cena zamknięcia] = P/L (w jednostkach drugiego składnika aktywów)

  Wartość P/L, z zamkniętych pozycji jest następnie przeliczana na walutę podstawową konta klienta, jeśli jest inna. Odbywa się to na podstawie odpowiedniej stawki Kup/Sprzedaj, dwóch walut w momencie zamknięcia pozycji.
  Na wartość P/L mają również wpływ opłaty pobierane przez iCFD, opisane poniżej.

  P/L jest wyliczany i wyświetlany na platformie transakcyjnej w sposób ciągły, a straty na pozycjach wpływają na marżę klienta. Jeżeli marża klienta osiągnie 0 (zero), wszystkie pozycje klienta zamkną się automatycznie, co oznacza, że klient zrealizuje straty. Dlatego ważne jest utrzymanie takiego poziomu marży, aby mogła ona wspierać otwarte pozycje klienta.

  Dotyczy tylko rezydentów Polski: Zgodnie z wymogami KNF, jeżeli pokrycie zaangażowania [% kapitału / ekspozycji netto] osiągnie 0,8%, wszystkie pozycje klienta zostaną automatycznie zamknięte, co oznacza, że klient bedzie miał straty.


  Jakie są zagrożenia i co mogę otrzymać z powrotem?

  Ten wskaźnik ryzyka zakłada, że produkt będzie przetrzymany do 24 godzin. Możesz nie być w stanie łatwo zakończyć transakcji na produktu lub może się zakończyć po cenie, która znacząco wpłynie na zwrot z inwestycji. Na kontrakty CFD może mieć wpływ poślizg lub niemożność zakończenia transakcji na produkcie, po żądanej cenie z powodu niedostępności takiej ceny na rynku. Kontrakty CFD są produktami OTC i nie mogą być sprzedawane na żadnej giełdzie, MTF lub innym systemie obrotu.

  Ten produkt jest produktem wysokiego ryzyka. Ceny Indeksu bazowego mogą ulegać znacznym wahaniom w krótkim okresie. Jeżeli zmiana ceny jest niezgodna z kierunkiem wybranym przez klienta, wówczas klient może doświadczyć znacznych strat w krótkim okresie czasu, aż do maksymalnej kwoty utrzymywanej jako marża na koncie klienta. Jednak klient nigdy nie będzie winien iCFD żadnej kwoty, która przekroczy dostępne środki na rachunku klienta, zgodnie z "Ochrona przed Ujemnym Bilansem Konta" iCFD. Z drugiej strony, jeśli zmiana ceny będzie taka sama jak kierunek wybrany przez klienta, klient może zauważyć znaczące zyski w krótkim okresie czasu.

  Zyski i straty są zależne od poziomu zastosowanej dźwigni. Wyższe wskaźniki dźwigni skutkują wyższymi zyskami, jeśli klient wybrał poprawny kierunek, ale i wyższymi stratami, jeśli kierunek był niezgodny z kierunkiem klienta.

  Scenariusze wydajności (zakładając, że nie ma efektów finansowania nocnego):

  Poniżej znajdują się przykłady scenariusza wykonania transakcji CFD na podstawie JAPAN 225.  Dotyczy Rezydentów Francji – Zgodnie z wymogami AMF, wszystkie kontrakty CFD mają wewnętrzną ochronę i zostaną zamknięte, gdy straty osiągną wymaganą marże otwartych pozycji.

  Co się stanie, jeśli iCFD nie będzie w stanie wypłacić pieniędzy? W przypadku, gdy iCFD stanie się niewypłacalny i nie będzie w stanie spłacić swoich klientów, klienci detaliczni mogą kwalifikować się do rekompensaty w wysokości do 20 000 EUR przez fundusz Investor Compensation Fund, ustanowiony przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

  Jakie są koszty? iCFD pobiera spread, gdy klient kupuje kontrakt CFD. Spread to różnica między ceną Sprzedaj ("Oferta") i Kup ("Zapytaj") CFD, która jest mnożona przez wielkość transakcji. Spread dla każdego aktywa bazowego jest wyszczególniony na stronie internetowej iCFD, ale każdy klient może mieć różne spready dla wszystkich lub niektórych aktywów bazowych na podstawie historii, wielkości, działań lub niektórych promocji klienta.

  Na potrzeby przykładu przyjmiemy transakcję na 60 jednostkach w Japan 225 zespreadem 7,5 pipsa. Pips na Japan 225 jest równy 1 punktowi ceny (1,00). 60 x 7,5 = 450 JPY

  Kwota 450 JPY zostanie odjęta od rachunku bieżącego w momencie otwarcia transakcji i dlatego zaraz po otwarciu transakcji P/L tej transakcji będzie wynosić -450 JPY. 

  Oprócz powyższych, iCFD pobiera opłaty za Nocne Finansowanie - Overnight Financing (OF) dla transakcji, które pozostają otwarte na koniec codziennej sesji giełdowej. Wartość ta może być dodana lub odjęta, w zależności od obliczonej wartości na podstawie odpowiednich stóp procentowych dla walut, w których instrument bazowy jest przedmiotem obrotu, plus marża. Mark-up na kontrakty CFD na Indeksy wynosi 2,5%.

  Jeśli obliczony procent Nocnego Finansowania jest dodatni, oznacza to, że odpowiednia kwota zostanie dodana (zaksięgowana) na konto klienta. Odsetek ujemnego NF oznacza, że odpowiednia kwota zostanie odjęta (obciążona) z konta klienta. Jeżeli kwotowana waluta CFD różni się od waluty rachunku, zostanie przeliczona na walutę rachunku po obowiązujących kursach wymiany.

  Obliczanie procentu Nocnego Finansowania dla długich pozycji:

  Obliczanie procentu Nocnego Finansowania dla krótkich pozycji:

  Aby osiągnąć wartość Nocnego Finansowania, procent NF (obliczony powyżej) mnożony jest przez kwotę transakcji (w jednostkach aktywów bazowych), zgodnie ze wzorem:
  Kwota Nocnego Finansowania = Kwota transakcji × Procent Nocnego Finansowania

  Po osiągnięciu daty rolowania odpowiedniego instrumentu, wszystkie otwarte pozycje CFD oparte na przyszłym kontrakcie, zostaną przeniesione do następnego kontraktu tak, aby pozycje pozostały otwarte na nowym kontrakcie. Po przeprowadzeniu takiego rolowania, P/L otwartych pozycji, zostanie skorygowany zgodnie z różnicą cen, między wygaśniętymi, a nowymi cenami kontraktowymi, utrzymując w ten sposób otwarty P/L na niezmienionym poziomie. Rolowanie otwartych P/L, spowoduje tylko spread marży, równy spreadowi zapłaconemu po otwarciu pozycji. Informacje na temat terminów rolowania można znaleźć na stronie internetowej iCFD.

  Jak długo powinienem to trzymać i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze? Kontrakty CFD na Indeksy, są zwykle utrzymywane przez mniej niż 24 godziny. Możesz wypłacić, zamknąć CFD w dowolnym momencie w czasie godzin handlowych, ale może nie być to cena korzystna dla ciebie lub twoich celów inwestycyjnych.

  Jak mogę złożyć skargę? Skargi można kierować do iCFD pocztą elektroniczną na adres complaints@iforex.com.cy. W e-mailu należy podać imię i nazwisko klienta, numer konta i rodzaj reklamacji. Jeśli klient nie jest zadowolony z odpowiedzi na dana skargę przez Firmę, może skierować skargę do Rzecznika Finansowego Republiki Cypryjskiej.

  Inne istotne informacje: Niniejszy dokument zawierający kluczowe informacje, nie zawiera wszystkich informacji dotyczących produktu. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat produktu i prawnie wiążących warunków korzystania z produktu, odwiedź stronę internetową iCFD pod adresem www.iforex.pl.


  † Dane nie uwzględniają osobistej sytuacji podatkowej, która może również wpłynąć na wysokość zwrotu.
  ‡ Ze względu na ochronę przed ujemnym bilansem konta, klient nie może stracić więcej niż dostępne środki klienta

  Aby pobrać wersję, kliknij tutaj

 • Kontrakty CFD na Akcje

  Czym jest ten produkt?

  Ten produkt inwestycyjny jest kontraktem na różnice (CFD). CFD to instrument finansowy lewarowany Over the Counter (OTC), którego wartość jest ustalana na podstawie wartości aktywów bazowych. Klient generuje zysk lub stratę na CFD w oparciu o wybrany kierunek (Kup lub Sprzedaj) oraz kierunek wartości aktywów bazowych. Wysokość zysku lub straty ustala się na podstawie wartości aktywów bazowych na otwarciu transakcji i jej wartości na zamknięciu transakcji. Kontrakt CFD rozliczany jest wyłącznie w gotówce, a klient nie ma żadnych praw do faktycznego aktywa bazowego.

  Celem kontraktu CFD jest zarabianie na zmianach w cenie instrumentu bazowego. W przypadku kontraktów CFD na Akcje, ceny te są oparte na giełdowej cenie akcji. iCFD uzyskuje takie ceny od swojego dostawcy płynności, który z kolei uzyskuje takie ceny od agregatorów danych rynkowych, którzy zbierają dane z odpowiednich giełd. Rynek większości akcji otwarty jest 5 dni w tygodniu, od niedzieli do piątku. W przypadku konkretnych godzin handlu proszę odwiedzić stronę internetową iCFD.    

  Produkt ten jest przeznaczony dla klientów, którzy chcą dokonywać transakcji kierunkowych i korzystać z krótkoterminowych ruchów cenowych na określonej akcji i mają zdolność do poniesienia ryzyka utraty całej zainwestowanej kwoty w krótkim okresie czasu. Z tego względu, produkt ten nie jest odpowiedni dla klientów, którzy nie mogą sobie pozwolić na utratę kwoty inwestycji. Aby odnieść sukces w tego typu inwestycjach, klient powinien dokonać przemyślanych dezycji (i do tego celu może użyć narzędzi udostępnionych mu przez iCFD) co do kierunku, w którym pójdzie cena instrumentu bazowego, i powinien uważnie śledzić stawki, ponieważ mogą szybko ulec zmianie w krótkim okresie. 

  Aby otworzyć transakcje na CFD, klient musi mieć wystarczającą marżę na swoim koncie. Wymagana marża dla kontraktów CFD na Akcje waha się między 2,5% a 20%. Aby otworzyć transakcję o wartości 10 000 EUR (wielkość transakcji) z 2,5% wymaganą marżą, klient musi posiadać minimalny depozyt w wysokości 250 EUR. Maksymalna dźwignia oferowana przez iCFD dla kontraktów CFD na Akcje wynosi do 1:40. Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą maleć na życzenie klienta, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Wymagania depozytu zabezpieczającego mogą wzrosnąć według uznania iCFD w przypadku skrajnej niestabilności rynku. 

  Zysk lub stratę określa się według następującego wzoru:
  W przypadku Kupna (długiej) pozycji: Wielkość transakcji (w jednostkach aktywów bazowych) x [Cena zamknięcia – Cena otwarcia] = P/L (w jednostkach drugiego składnika aktywów)

  W przypadku Sprzedaży (krótkiej) pozycji: Wielkość oferty (w jednostkach aktywów bazowych) x [Cena otwarcia - Cena zamknięcia] = P/L (w jednostkach drugiego składnika aktywów)

  Wartość P/L, z zamkniętych pozycji jest następnie przeliczana na walutę podstawową konta klienta, jeśli jest inna. Odbywa się to na podstawie odpowiedniej stawki Kup/Sprzedaj, dwóch walut w momencie zamknięcia pozycji.
  Na wartość P/L mają również wpływ opłaty pobierane przez iCFD, opisane poniżej.

  P/L jest wyliczany i wyświetlany na platformie transakcyjnej w sposób ciągły, a straty na pozycjach wpływają na marżę klienta. Jeżeli marża klienta osiągnie 0 (zero), wszystkie pozycje klienta zamkną się automatycznie, co oznacza, że klient zrealizuje straty. Dlatego ważne jest utrzymanie takiego poziomu marży, aby mogła ona wspierać otwarte pozycje klienta.

  Dotyczy tylko rezydentów Polski: Zgodnie z wymogami KNF, jeżeli pokrycie zaangażowania [% kapitału / ekspozycji netto] osiągnie 0,8%, wszystkie pozycje klienta zostaną automatycznie zamknięte, co oznacza, że klient bedzie miał straty.

  Jakie są zagrożenia i co mogę otrzymać z powrotem?

  Ten wskaźnik ryzyka zakłada, że produkt będzie przetrzymany do 24 godzin. Możesz nie być w stanie łatwo zakończyć transakcji na produktu lub może się zakończyć po cenie, która znacząco wpłynie na zwrot z inwestycji. Na kontrakty CFD może mieć wpływ poślizg lub niemożność zakończenia transakcji na produkcie, po żądanej cenie z powodu niedostępności takiej ceny na rynku. Kontrakty CFD są produktami OTC i nie mogą być sprzedawane na żadnej giełdzie, MTF lub innym systemie obrotu.

  Ten produkt jest produktem wysokiego ryzyka. Ceny Akcji mogą znacząco się wahać w krótkim okresie. Jeżeli zmiana ceny jest niezgodna z kierunkiem wybranym przez klienta, wówczas klient może doświadczyć znacznych strat w krótkim okresie czasu, aż do maksymalnej kwoty utrzymywanej jako marża na koncie klienta. Jednak klient nigdy nie będzie winien iCFD żadnej kwoty, która przekroczy dostępne środki na rachunku klienta, zgodnie z "Ochrona przed Ujemnym Bilansem Konta" iCFD. Z drugiej strony, jeśli zmiana ceny będzie taka sama jak kierunek wybrany przez klienta, klient może zauważyć znaczące zyski w krótkim okresie czasu. 

  Zyski i straty są zależne od poziomu zastosowanej dźwigni. Wyższe wskaźniki dźwigni skutkują wyższymi zyskami, jeśli klient wybrał poprawny kierunek, ale i wyższymi stratami, jeśli kierunek był niezgodny z kierunkiem klienta.

  Scenariusze wydajności (zakładając, że nie ma efektów finansowania nocnego):

  Poniżej znajdują się przykłady scenariusza wykonania transakcji CFD na podstawie APPLE.

  Dotyczy Rezydentów Francji – Zgodnie z wymogami AMF, wszystkie kontrakty CFD mają wewnętrzną ochronę i zostaną zamknięte, gdy straty osiągną wymaganą marże otwartych pozycji.

  Co się stanie, jeśli iCFD nie będzie w stanie wypłacić pieniędzy? W przypadku, gdy iCFD stanie się niewypłacalny i nie będzie w stanie spłacić swoich klientów, klienci detaliczni mogą kwalifikować się do rekompensaty w wysokości do 20 000 EUR przez fundusz Investor Compensation Fund, ustanowiony przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

  Jakie są koszty? iCFD pobiera spread, gdy klient kupuje kontrakt CFD. Spread to różnica między ceną Sprzedaj ("Oferta") i Kup ("Zapytaj") CFD, która jest mnożona przez wielkość transakcji. Spread dla każdego aktywa bazowego jest wyszczególniony na stronie internetowej iCFD, ale każdy klient może mieć różne spready dla wszystkich lub niektórych aktywów bazowych na podstawie historii, wielkości, działań lub niektórych promocji klienta.

  Na potrzeby przykładu przyjmiemy transakcję na 55 jednostkach na Apple ze spreadem 6 pipsów. Pips w Apple to druga cyfra po przecinku (0,01). 55 x 0,06 = 3,3 USD

  Kwota 3.3 USD zostanie odjęta od rachunku zysków i strat w momencie otwarcia transakcji i dlatego zaraz po otwarciu transakcji P/L tej transakcji będzie wynosić -3.3 USD

  Oprócz powyższych, iCFD pobiera opłaty za Nocne Finansowanie - Overnight Financing (OF) dla transakcji, które pozostają otwarte na koniec codziennej sesji giełdowej. Wartość ta może być dodana lub odjęta, w zależności od obliczonej wartości na podstawie odpowiednich stóp procentowych dla walut, w których instrument bazowy jest przedmiotem obrotu, plus marża. Mark-up CFD na Akcjach wynosi 5%.

  Jeśli obliczony procent Nocnego Finansowania jest dodatni, oznacza to, że odpowiednia kwota zostanie dodana (zaksięgowana) na konto klienta. Odsetek ujemnego NF oznacza, że odpowiednia kwota zostanie odjęta (obciążona) z konta klienta. Jeżeli kwotowana waluta CFD różni się od waluty rachunku, zostanie przeliczona na walutę rachunku po obowiązujących kursach wymiany.

  Obliczanie procentu Nocnego Finansowania dla długich pozycji:

  Obliczanie procentu Nocnego Finansowania dla krótkich pozycji:

  Aby osiągnąć wartość Nocnego Finansowania, procent NF (obliczony powyżej) mnożony jest przez kwotę transakcji (w jednostkach aktywów bazowych), zgodnie ze wzorem:
  Kwota Nocnego Finansowania = Kwota transakcji × Procent Nocnego Finansowania

  W przypadku wypłaty dywidendy gotówkowej w odniesieniu do akcji CFD, dywidenda zostanie wypłacona na Saldo Klienta w odniesieniu do pozycji instrumentu bazowego posiadanych przez Klienta na koniec dnia roboczego, który poprzedza datę wypłaty dywidendy. Korekta dywidendy będzie obliczana na podstawie wielkości dywidendy, wielkości pozycji Klienta oraz tego, czy jest to transakcja kupna, czy sprzedaży, przy czym na pozycjach długich, korekta zostanie zaksięgowana na Saldzie Klienta, a na pozycjach krótkich korekta zostanie pobrana z Salda Klienta. 

  Po wystąpieniu określonych wydarzeń, które mają wpływ na wartość akcji spółki publicznej (działanie korporacyjne), iCFD zlikwiduje dowolne otwarte pozycje i usunie wszelkie zlecenia limitów w CFD, które kwotują konkretny udział. Działania korporacyjne obejmują Podziały, Oferty prawne, Usuwanie i wszelkie inne zdarzenia, które w istotny sposób wpływają lub mogą istotnie wpłynąć na cenę akcji (w tym istotne ogłoszenia spółek, przyjęcia, niewypłacalność itp.). Listę nadchodzących działań korporacyjnych można znaleźć na stronie internetowej iCFD. 

  Jak długo powinienem to trzymać i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze? Kontrakty CFD nie podlegają obecnie środowisku podatkowemu Spółki i mogą podlegać osobistemu otoczeniu podatkowemu w odpowiednim kraju, rezydencji podatkowej klienta.

  Jak mogę złożyć skargę? Skargi można kierować do iCFD pocztą elektroniczną na adres complaints@iforex.com.cy. W e-mailu należy podać imię i nazwisko klienta, numer konta i rodzaj reklamacji. Jeśli klient nie jest zadowolony z odpowiedzi na dana skargę przez Firmę, może skierować skargę do Rzecznika Finansowego Republiki Cypryjskiej.

  Inne istotne informacje: Niniejszy dokument zawierający kluczowe informacje, nie zawiera wszystkich informacji dotyczących produktu. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat produktu i prawnie wiążących warunków korzystania z produktu, odwiedź stronę internetową iCFD pod adresem www.iforex.pl.


  † Dane nie uwzględniają osobistej sytuacji podatkowej, która może również wpłynąć na wysokość zwrotu.
  ‡ Ze względu na ochronę przed ujemnym bilansem konta, klient nie może stracić więcej niż dostępne środki klienta

  Aby pobrać wersję, kliknij tutaj

 • Kryptowaluty CFD

  Czym jest ten produkt?

  Ten produkt inwestycyjny jest kontraktem na różnice (CFD). CFD to instrument finansowy lewarowany Over the Counter (OTC), którego wartość jest ustalana na podstawie wartości aktywów bazowych. Klient generuje zysk lub stratę na CFD w oparciu o wybrany kierunek (Kup lub Sprzedaj) oraz kierunek wartości aktywów bazowych. Wysokość zysku lub straty ustala się na podstawie wartości aktywów bazowych na otwarciu transakcji i jej wartości na zamknięciu transakcji. Kontrakt CFD rozliczany jest wyłącznie w gotówce, a klient nie ma żadnych praw do faktycznego aktywa bazowego.

  Celem kontraktu CFD jest zarabianie na zmianach w cenie instrumentu bazowego. W przypadku kryptowalut, ceny są określane przez popyt i podaż na giełdach kryptowalutowych denominowanych w USD lub innej walucie, jeżeli są wskazane. iCFD uzyskuje takie ceny od swojego dostawcy płynności, który z kolei uzyskuje takie ceny od agregatorów danych rynkowych, którzy zbierają dane z giełdy kryptowalut, aby wytworzyć cenę rynkową dla każdej kryptowaluty w stosunku do innej waluty. Rynek Kryptowalut jest otwarty 7 dni w tygodniu.

  Produkt ten jest przeznaczony dla klientów, którzy chcą dokonywać transakcji kierunkowych i korzystać z krótkoterminowych ruchów cen w zakresie cen kryptowalut i mają zdolność do poniesienia ryzyka utraty całej zainwestowanej kwoty w krótkim okresie czasu. Z tego względu, produkt ten nie jest odpowiedni dla klientów, którzy nie mogą sobie pozwolić na utratę kwoty inwestycji. Aby odnieść sukces w tego typu inwestycjach, klient powinien dokonać przemyślanych dezycji (i do tego celu może użyć narzędzi udostępnionych mu przez iCFD) co do kierunku, w którym pójdzie cena instrumentu bazowego, i powinien uważnie śledzić stawki, ponieważ mogą szybko ulec zmianie w krótkim okresie. Ponadto klient powinien zawsze mieć świadomość, że ogólnie, kryptowaluty nie są uważane za instrumenty finansowe objęte dyrektywą MiFID i/lub jakimkolwiek innym rozporządzeniem UE, a zatem nie są objęte zakresem działalności regulowanej przez Spółkę.

  Aby handlować CFD, klient musi mieć wystarczającą marżę na swoim koncie. Normalna wymagana marża dla kryptowalut wynosi 20%. Oznacza to, że aby otworzyć transakcję o wartości 10 000 EUR (wielkość transakcji), klient musi mieć na koncie minimalny depozyt w wysokości 2 000 EUR. Maksymalna dźwignia oferowana przez iCFD w odniesieniu do Kryptowalut CFD wynosi 1: 5. Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą maleć na życzenie klienta, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Wymagania depozytu zabezpieczającego mogą wzrosnąć według uznania iCFD w przypadku skrajnej niestabilności rynku.

  Zysk lub stratę określa się według następującego wzoru:
  W przypadku Kupna (długiej) pozycji: Wielkość transakcji (w jednostkach aktywów bazowych) x [Cena zamknięcia – Cena otwarcia] = P/L (w jednostkach drugiego składnika aktywów)

  W przypadku Sprzedaży (krótkiej) pozycji: Wielkość oferty (w jednostkach aktywów bazowych) x [Cena otwarcia - Cena zamknięcia] = P/L (w jednostkach drugiego składnika aktywów)

  Wartość P/L, z zamkniętych pozycji jest następnie przeliczana na walutę podstawową konta klienta, jeśli jest inna. Odbywa się to na podstawie odpowiedniej stawki Kup/Sprzedaj, dwóch walut w momencie zamknięcia pozycji.
  Na wartość P/L mają również wpływ opłaty pobierane przez iCFD, opisane poniżej.

  P/L jest wyliczany i wyświetlany na platformie transakcyjnej w sposób ciągły, a straty na pozycjach wpływają na marżę klienta. Jeżeli marża klienta osiągnie 0 (zero), wszystkie pozycje klienta zamkną się automatycznie, co oznacza, że klient zrealizuje straty. Dlatego ważne jest utrzymanie takiego poziomu marży, aby mogła ona wspierać otwarte pozycje klienta.

  Dotyczy tylko rezydentów Polski: Zgodnie z wymogami KNF, jeżeli pokrycie zaangażowania [% kapitału / ekspozycji netto] osiągnie 0,8%, wszystkie pozycje klienta zostaną automatycznie zamknięte, co oznacza, że klient bedzie miał straty.

  Jakie są zagrożenia i co mogę otrzymać z powrotem?

  Ten wskaźnik ryzyka zakłada, że produkt będzie przetrzymany do 24 godzin. Możesz nie być w stanie łatwo zakończyć transakcji na produktu lub może się zakończyć po cenie, która znacząco wpłynie na zwrot z inwestycji. Na kontrakty CFD może mieć wpływ poślizg lub niemożność zakończenia transakcji na produkcie, po żądanej cenie z powodu niedostępności takiej ceny na rynku. Kontrakty CFD są produktami OTC i nie mogą być sprzedawane na żadnej giełdzie, MTF lub innym systemie obrotu.

  Ten produkt jest produktem wysokiego ryzyka. Kryptowaluty mogą ulegać znacznym wahaniom w krótkim okresie czasu. Jeżeli zmiana ceny jest niezgodna z kierunkiem wybranym przez klienta, wówczas klient może doświadczyć znacznych strat w krótkim okresie czasu, aż do maksymalnej kwoty utrzymywanej jako marża na koncie klienta. Jednak klient nigdy nie będzie winien iCFD żadnej kwoty, która przekroczy dostępne środki na rachunku klienta, zgodnie z "Ochrona przed Ujemnym Bilansem Konta" iCFD. Z drugiej strony, jeśli zmiana ceny będzie taka sama jak kierunek wybrany przez klienta, klient może zauważyć znaczące zyski w krótkim okresie czasu.

  Zyski i straty są zależne od poziomu zastosowanej dźwigni. Wyższe wskaźniki dźwigni skutkują wyższymi zyskami, jeśli klient wybrał poprawny kierunek, ale i wyższymi stratami, jeśli kierunek był niezgodny z kierunkiem klienta.

  Scenariusze wydajności (zakładając, że nie ma efektów finansowania nocnego):

  Poniżej znajdują się przykłady scenariusza wykonania transakcji CFD na podstawie Bitcoin.

  Dotyczy Rezydentów Francji – Zgodnie z wymogami AMF, wszystkie kontrakty CFD mają wewnętrzną ochronę i zostaną zamknięte, gdy straty osiągną wymaganą marże otwartych pozycji.

  Co się stanie, jeśli iCFD nie będzie w stanie wypłacić pieniędzy? Transakcje CFD na transakcjach krypto walutowych nie są uważane za objęte usługą, w ramach odszkodowania przez Investor Compensation Fund Notice, dostępny na stronie internetowej iFOREX, a zatem w przypadku, gdy iCFD stanie się niewypłacalny i nie będzie w stanie wypłacić swoich klientów, klient nie będzie uprawniony do rekompensaty za wszelkie usługi związane z transakcjami na Kryptowalut CFD.  

  Jakie są koszty? iCFD pobiera spread, gdy klient kupuje kontrakt CFD. Spread to różnica między ceną Sprzedaj ("Oferta") i Kup ("Zapytaj") CFD, która jest mnożona przez wielkość transakcji. Spread dla każdego aktywa bazowego jest wyszczególniony na stronie internetowej iCFD, ale każdy klient może mieć różne spready dla wszystkich lub niektórych aktywów bazowych na podstawie historii, wielkości, działań lub niektórych promocji klienta.

  Na potrzeby przykładu (patrz tabela poniżej) przyjmiemy transakcję o wartości 0,2 jednostki na bitcoinie ze spreadem 150 pipsów. Pips w bitcoinie jest równy 1 punktowi ceny (1,00). 0,2 x 150 = 30 USD.

  Kwota 30 EUR zostanie odjęta od rachunku zysków i strat w momencie otwarcia transakcji i dlatego zaraz po otwarciu transakcji P/L tej transakcji będzie wynosić -30 EUR.

  Oprócz powyższych, iCFD pobiera opłaty za Nocne Finansowanie - Overnight Financing (OF) dla transakcji, które pozostają otwarte na koniec codziennej sesji giełdowej. Wartość ta może być dodana lub odjęta, w zależności od obliczonej wartości na podstawie odpowiednich stóp procentowych dla walut, w których instrument bazowy jest przedmiotem obrotu, plus marża. Marża na kryptowalutach, może się znacznie różnić w związku z ekstremalnymi warunkami rynkowymi kryptowalut. Otwierając nową pozycje, kliknij "Narzędzia", a następnie otwórz zakładkę "Informacje o Instrumencie", po to aby wyświetlić aktualne wartości.

  Jeśli obliczony procent Nocnego Finansowania jest dodatni, oznacza to, że odpowiednia kwota zostanie dodana (zaksięgowana) na konto klienta. Odsetek ujemnego NF oznacza, że odpowiednia kwota zostanie odjęta (obciążona) z konta klienta. Jeżeli kwotowana waluta CFD różni się od waluty rachunku, zostanie przeliczona na walutę rachunku po obowiązujących kursach wymiany.

  Obliczanie procentu Nocnego Finansowania dla długich pozycji:

  Obliczanie procentu Nocnego Finansowania dla krótkich pozycji:

  Aby osiągnąć wartość Nocnego Finansowania, procent NF (obliczony powyżej) mnożony jest przez kwotę transakcji (w jednostkach aktywów bazowych), zgodnie ze wzorem:
  Kwota Nocnego Finansowania = Kwota transakcji × Procent Nocnego Finansowania

  Jak długo powinienem to trzymać i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze? Kontrakty CFD na kryptowalutach, są zwykle utrzymywane przez mniej niż 24 godziny. Możesz wypłacić, zamknąć CFD w dowolnym momencie, ale może nie być to cena korzystna dla ciebie lub twoich celów inwestycyjnych.

  Jak mogę złożyć skargę? Skargi można kierować do iCFD pocztą elektroniczną na adres complaints@iforex.com.cy. W e-mailu należy podać imię i nazwisko klienta, numer konta i rodzaj reklamacji. Należy zauważyć, że skargi dotyczące handlu kontraktami CFD na krypto waluty, nie mogą być przekazywane do rzecznika finansowego Republiki Cypryjskiej, a zatem jeżeli klient nie jest zadowolony z odpowiedzi Spółki, może zwrócić się do właściwych sądów.

  Inne istotne informacje: Niniejszy dokument zawierający kluczowe informacje, nie zawiera wszystkich informacji dotyczących produktu. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat produktu i prawnie wiążących warunków korzystania z produktu, odwiedź stronę internetową iCFD pod adresem www.iforex.pl.

  Ze względu na ekstremalne warunki rynkowe, warunki handlu na kryptowalutach mogą się często zmieniać. Z tego względu, klienci powinni zachować ostrożność i sprawdzić Warunki Handlowe przed dokonaniem transakcji.


  † Dane nie uwzględniają osobistej sytuacji podatkowej, która może również wpłynąć na wysokość zwrotu.
  ‡ Ze względu na ochronę przed ujemnym bilansem konta, klient nie może stracić więcej niż dostępne środki klienta

  Aby pobrać wersję, kliknij tutaj

 • Surowce CFD

  Czym jest ten produkt?

  Ten produkt inwestycyjny jest kontraktem na różnice (CFD). CFD to instrument finansowy lewarowany Over the Counter (OTC), którego wartość jest ustalana na podstawie wartości aktywów bazowych. Klient generuje zysk lub stratę na CFD w oparciu o wybrany kierunek (Kup lub Sprzedaj) oraz kierunek wartości aktywów bazowych. Wysokość zysku lub straty ustala się na podstawie wartości aktywów bazowych na otwarciu transakcji i jej wartości na zamknięciu transakcji. Kontrakt CFD rozliczany jest wyłącznie w gotówce, a klient nie ma żadnych praw do faktycznego aktywa bazowego.

  Celem kontraktu CFD jest zarabianie na zmianach w cenie instrumentu bazowego. W przypadku surowców w formie kontraktów CFD, ceny takie są oparte na cenie oferty danego surowców. iCFD uzyskuje takie ceny od swojego dostawcy płynności, który z kolei uzyskuje i agreguje takie ceny z odpowiednich giełd. Rynek surowców jest otwarty 5 dni w tygodniu od niedzieli do piątku. W przypadku konkretnych godzin handlu proszę odwiedzić stronę internetową iCFD.

  Produkt ten, jest przeznaczony dla klientów, którzy chcą dokonywać transakcji kierunkowych i korzystać z krótkoterminowych ruchów cenowych na bazowym kontrakcie/surowcu i mają zdolność do poniesienia ryzyka utraty całej zainwestowanej kwoty w krótkim okresie czasu. Z tego względu, produkt ten nie jest odpowiedni dla klientów, którzy nie mogą sobie pozwolić na utratę kwoty inwestycji. Aby odnieść sukces w tego typu inwestycjach, klient powinien dokonać przemyślanych dezycji (i do tego celu może użyć narzędzi udostępnionych mu przez iCFD) co do kierunku, w którym pójdzie cena instrumentu bazowego, i powinien uważnie śledzić stawki, ponieważ mogą szybko ulec zmianie w krótkim okresie.

  Aby otworzyć transakcje na CFD, klient musi mieć wystarczającą marżę na swoim koncie. Normalny wymagany depozyt zabezpieczający dla kontraktów na surowcach wynosi 2%. Oznacza to, że aby otworzyć transakcję o wartości 10 000 EUR (wielkość transakcji), klient musi mieć na koncie minimalny depozyt w wysokości 200 EUR. Odpowiednio, przy dźwigni 1:50. Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą maleć na życzenie klienta, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Wymagania depozytu zabezpieczającego mogą wzrosnąć według uznania iCFD w przypadku skrajnej niestabilności rynku. 

  Zysk lub stratę określa się według następującego wzoru:
  W przypadku Kupna (długiej) pozycji: Wielkość transakcji (w jednostkach aktywów bazowych) x [Cena zamknięcia – Cena otwarcia] = P/L (w jednostkach drugiego składnika aktywów)

  W przypadku Sprzedaży (krótkiej) pozycji: Wielkość oferty (w jednostkach aktywów bazowych) x [Cena otwarcia - Cena zamknięcia] = P/L (w jednostkach drugiego składnika aktywów)

  Wartość P/L, z zamkniętych pozycji jest następnie przeliczana na walutę podstawową konta klienta, jeśli jest inna. Odbywa się to na podstawie odpowiedniej stawki Kup/Sprzedaj, dwóch walut w momencie zamknięcia pozycji.
  Na wartość P/L mają również wpływ opłaty pobierane przez iCFD, opisane poniżej.

  P/L jest wyliczany i wyświetlany na platformie transakcyjnej w sposób ciągły, a straty na pozycjach wpływają na marżę klienta. Jeżeli marża klienta osiągnie 0 (zero), wszystkie pozycje klienta zamkną się automatycznie, co oznacza, że klient zrealizuje straty. Dlatego ważne jest utrzymanie takiego poziomu marży, aby mogła ona wspierać otwarte pozycje klienta.

  Dotyczy tylko rezydentów Polski: Zgodnie z wymogami KNF, jeżeli pokrycie zaangażowania [% kapitału / ekspozycji netto] osiągnie 0,8%, wszystkie pozycje klienta zostaną automatycznie zamknięte, co oznacza, że klient bedzie miał straty.

  Jakie są zagrożenia i co mogę otrzymać z powrotem?

  Ten wskaźnik ryzyka zakłada, że produkt będzie przetrzymany do 24 godzin. Możesz nie być w stanie łatwo zakończyć transakcji na produktu lub może się zakończyć po cenie, która znacząco wpłynie na zwrot z inwestycji. Na kontrakty CFD może mieć wpływ poślizg lub niemożność zakończenia transakcji na produkcie, po żądanej cenie z powodu niedostępności takiej ceny na rynku. Kontrakty CFD są produktami OTC i nie mogą być sprzedawane na żadnej giełdzie, MTF lub innym systemie obrotu.

  Ten produkt jest produktem wysokiego ryzyka. Ceny kontraktu bazowego/surowca, mogą ulegać znacznym wahaniom w krótkim okresie. Jeżeli zmiana ceny jest niezgodna z kierunkiem wybranym przez klienta, wówczas klient może doświadczyć znacznych strat w krótkim okresie czasu, aż do maksymalnej kwoty utrzymywanej jako marża na koncie klienta. Jednak klient nigdy nie będzie winien iCFD żadnej kwoty, która przekroczy dostępne środki na rachunku klienta, zgodnie z "Ochrona przed Ujemnym Bilansem Konta" iCFD. Z drugiej strony, jeśli zmiana ceny będzie taka sama jak kierunek wybrany przez klienta, klient może zauważyć znaczące zyski w krótkim okresie czasu. 

  Zyski i straty są zależne od poziomu zastosowanej dźwigni. Wyższe wskaźniki dźwigni skutkują wyższymi zyskami, jeśli klient wybrał poprawny kierunek, ale i wyższymi stratami, jeśli kierunek był niezgodny z kierunkiem klienta.

  Scenariusze wydajności (zakładając, że nie ma efektów finansowania nocnego):

  Poniżej znajdują się przykłady scenariusza wykonania transakcji CFD na podstawie ROPY.

  Dotyczy Rezydentów Francji – Zgodnie z wymogami AMF, wszystkie kontrakty CFD mają wewnętrzną ochronę i zostaną zamknięte, gdy straty osiągną wymaganą marże otwartych pozycji.

  Co się stanie, jeśli iCFD nie będzie w stanie wypłacić pieniędzy? W przypadku, gdy iCFD stanie się niewypłacalny i nie będzie w stanie spłacić swoich klientów, klienci detaliczni mogą kwalifikować się do rekompensaty w wysokości do 20 000 EUR przez fundusz Investor Compensation Fund, ustanowiony przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

  Jakie są koszty? iCFD pobiera spread, gdy klient kupuje kontrakt CFD. Spread to różnica między ceną Sprzedaj ("Oferta") i Kup ("Zapytaj") CFD, która jest mnożona przez wielkość transakcji. Spread dla każdego aktywa bazowego jest wyszczególniony na stronie internetowej iCFD, ale każdy klient może mieć różne spready dla wszystkich lub niektórych aktywów bazowych na podstawie historii, wielkości, działań lub niektórych promocji klienta.

  Na potrzeby przykładu przyjmiemy transakcję na 250 jednostek na Ropie zespreadem 4 pipsów. Pips na Ropie, to druga cyfra po przecinku (0,01). 250 x 0,04 = 10 USD 

  Kwota 10 USD zostanie odjęta od rachunku zysków i strat w momencie otwarcia transakcji i dlatego zaraz po otwarciu transakcji P/L tej transakcji będzie wynosić -10 USD.

  Oprócz powyższych, iCFD pobiera opłaty za Nocne Finansowanie - Overnight Financing (OF) dla transakcji, które pozostają otwarte na koniec codziennej sesji giełdowej. Wartość ta może być dodana lub odjęta, w zależności od obliczonej wartości na podstawie odpowiednich stóp procentowych dla walut, w których instrument bazowy jest przedmiotem obrotu, plus marża. Mark-up na pary surowców wynosi 2,5%.

  Jeśli obliczony procent Nocnego Finansowania jest dodatni, oznacza to, że odpowiednia kwota zostanie dodana (zaksięgowana) na konto klienta. Odsetek ujemnego NF oznacza, że odpowiednia kwota zostanie odjęta (obciążona) z konta klienta. Jeżeli kwotowana waluta CFD różni się od waluty rachunku, zostanie przeliczona na walutę rachunku po obowiązujących kursach wymiany.

  Obliczanie procentu Nocnego Finansowania dla długich pozycji:

  Obliczanie procentu Nocnego Finansowania dla krótkich pozycji:

  Aby osiągnąć wartość Nocnego Finansowania, procent NF (obliczony powyżej) mnożony jest przez kwotę transakcji (w jednostkach aktywów bazowych), zgodnie ze wzorem:
  Kwota Nocnego Finansowania = Kwota transakcji × Procent Nocnego Finansowania

  Po osiągnięciu daty rolowania odpowiedniego instrumentu, wszystkie otwarte pozycje CFD oparte na przyszłym kontrakcie, zostaną przeniesione do następnego kontraktu tak, aby pozycje pozostały otwarte na nowym kontrakcie. Po przeprowadzeniu takiego rolowania, P/L otwartych pozycji, zostanie skorygowany zgodnie z różnicą cen, między wygaśniętymi, a nowymi cenami kontraktowymi, utrzymując w ten sposób otwarty P/L na niezmienionym poziomie. Rolowanie otwartych P/L, spowoduje tylko spread marży, równy spreadowi zapłaconemu po otwarciu pozycji. Informacje na temat terminów rolowania można znaleźć na stronie internetowej iCFD. 

  Jak długo powinienem to trzymać i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze? Kontrakty CFD na Surowcach, są zwykle utrzymywane przez mniej niż 24 godziny. Możesz wypłacić, zamknąć CFD w dowolnym momencie w czasie godzin handlowych, ale może nie być to cena korzystna dla ciebie lub twoich celów inwestycyjnych.

  Jak mogę złożyć skargę? Skargi można kierować do iCFD pocztą elektroniczną na adres complaints@iforex.com.cy. W e-mailu należy podać imię i nazwisko klienta, numer konta i rodzaj reklamacji. Jeśli klient nie jest zadowolony z odpowiedzi na dana skargę przez Firmę, może skierować skargę do Rzecznika Finansowego Republiki Cypryjskiej.

  Inne istotne informacje: Niniejszy dokument zawierający kluczowe informacje, nie zawiera wszystkich informacji dotyczących produktu. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat produktu i prawnie wiążących warunków korzystania z produktu, odwiedź stronę internetową iCFD pod adresem www.iforex.pl.


  † Dane nie uwzględniają osobistej sytuacji podatkowej, która może również wpłynąć na wysokość zwrotu.
  ‡ Ze względu na ochronę przed ujemnym bilansem konta, klient nie może stracić więcej niż dostępne środki klienta

  Aby pobrać wersję, kliknij tutaj

 • Waluty CFD

  Czym jest ten produkt?

  Ten produkt inwestycyjny jest kontraktem na różnice (CFD). CFD to instrument finansowy lewarowany Over the Counter (OTC), którego wartość jest ustalana na podstawie wartości aktywów bazowych. Klient generuje zysk lub stratę na CFD w oparciu o wybrany kierunek (Kup lub Sprzedaj) oraz kierunek wartości aktywów bazowych. Wysokość zysku lub straty ustala się na podstawie wartości aktywów bazowych na otwarciu transakcji i jej wartości na zamknięciu transakcji. Kontrakt CFD rozliczany jest wyłącznie w gotówce, a klient nie ma żadnych praw do faktycznego aktywa bazowego.

  Celem kontraktu CFD jest zarabianie na zmianach w cenie instrumentu bazowego. W przypadku walut, takie ceny są ustalane w transakcjach międzybankowych, w których banki będą podawać sobie nawzajem ceny jednej waluty względem innej waluty. iCFD uzyskuje takie ceny od swojego dostawcy płynności, który z kolei uzyskuje takie ceny od agregatorów danych rynkowych, które zbierają dane o transakcjach międzybankowych, aby wytworzyć cenę rynkową dla każdej waluty w stosunku do innej waluty. Rynek większości walut jest otwarty 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu od niedzieli o 23:00 CET do piątku 22:00 CET. W przypadku konkretnych godzin handlu proszę odwiedzić stronę internetową iCFD.    

  Produkt ten jest przeznaczony dla klientów, którzy chcą dokonywać transakcji kierunkowych i korzystać z krótkoterminowych ruchów cenowych w zakresie kursów walut i mieć możliwość utrzymania ryzyka utraty całej zainwestowanej kwoty w krótkim okresie czasu. Z tego względu, produkt ten nie jest odpowiedni dla klientów, którzy nie mogą sobie pozwolić na utratę kwoty inwestycji. Aby odnieść sukces w tego typu inwestycjach, klient powinien dokonać przemyślanych dezycji (i do tego celu może użyć narzędzi udostępnionych mu przez iCFD) co do kierunku, w którym pójdzie cena instrumentu bazowego, i powinien uważnie śledzić stawki, ponieważ mogą szybko ulec zmianie w krótkim okresie. 

  Aby handlować CFD, klient musi mieć wystarczającą marżę na swoim koncie. Normalny wymagany margines dla walut wynosi 2% (z wyjątkiem krzyżówek CNH, które wynoszą 5%). Oznacza to, że aby otworzyć transakcję o wartości 10 000 EUR (wielkość transakcji), klient musi mieć na koncie minimalny depozyt w wysokości 200 EUR. Odpowiednio, przy dźwigni 1:50. Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą maleć na życzenie klienta, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Wymagania depozytu zabezpieczającego mogą wzrosnąć według uznania iCFD w przypadku skrajnej niestabilności rynku.

  Zysk lub stratę określa się według następującego wzoru:
  W przypadku Kupna (długiej) pozycji: Wielkość transakcji (w jednostkach aktywów bazowych) x [Cena zamknięcia – Cena otwarcia] = P/L (w jednostkach drugiego składnika aktywów)

  W przypadku Sprzedaży (krótkiej) pozycji: Wielkość oferty (w jednostkach aktywów bazowych) x [Cena otwarcia - Cena zamknięcia] = P/L (w jednostkach drugiego składnika aktywów)

  Wartość P/L, z zamkniętych pozycji jest następnie przeliczana na walutę podstawową konta klienta, jeśli jest inna. Odbywa się to na podstawie odpowiedniej stawki Kup/Sprzedaj, dwóch walut w momencie zamknięcia pozycji.
  Na wartość P/L mają również wpływ opłaty pobierane przez iCFD, opisane poniżej.

  P/L jest wyliczany i wyświetlany na platformie transakcyjnej w sposób ciągły, a straty na pozycjach wpływają na marżę klienta. Jeżeli marża klienta osiągnie 0 (zero), wszystkie pozycje klienta zamkną się automatycznie, co oznacza, że klient zrealizuje straty. Dlatego ważne jest utrzymanie takiego poziomu marży, aby mogła ona wspierać otwarte pozycje klienta.

  Dotyczy tylko rezydentów Polski: Zgodnie z wymogami KNF, jeżeli pokrycie zaangażowania [% kapitału / ekspozycji netto] osiągnie 0,8%, wszystkie pozycje klienta zostaną automatycznie zamknięte, co oznacza, że klient bedzie miał straty.

  Jakie są zagrożenia i co mogę otrzymać z powrotem?

   

  Ten wskaźnik ryzyka zakłada, że produkt będzie przetrzymany do 24 godzin. Możesz nie być w stanie łatwo zakończyć transakcji na produktu lub może się zakończyć po cenie, która znacząco wpłynie na zwrot z inwestycji. Na kontrakty CFD może mieć wpływ poślizg lub niemożność zakończenia transakcji na produkcie, po żądanej cenie z powodu niedostępności takiej ceny na rynku. Kontrakty CFD są produktami OTC i nie mogą być sprzedawane na żadnej giełdzie, MTF lub innym systemie obrotu.

  Ten produkt jest produktem wysokiego ryzyka. Waluty mogą ulegać znacznym wahaniom w krótkim okresie. Jeżeli zmiana ceny jest niezgodna z kierunkiem wybranym przez klienta, wówczas klient może doświadczyć znacznych strat w krótkim okresie czasu, aż do maksymalnej kwoty utrzymywanej jako marża na koncie klienta. Jednak klient nigdy nie będzie winien iCFD żadnej kwoty, która przekroczy dostępne środki na rachunku klienta, zgodnie z "Ochrona przed Ujemnym Bilansem Konta" iCFD. Z drugiej strony, jeśli zmiana ceny będzie taka sama jak kierunek wybrany przez klienta, klient może zauważyć znaczące zyski w krótkim okresie czasu. 

  Zyski i straty są zależne od poziomu zastosowanej dźwigni. Wyższe wskaźniki dźwigni skutkują wyższymi zyskami, jeśli klient wybrał poprawny kierunek, ale i wyższymi stratami, jeśli kierunek był niezgodny z kierunkiem klienta.

  Scenariusze wydajności (zakładając, że nie ma efektów finansowania nocnego):

  Poniżej znajdują się przykłady scenariusza wykonania transakcji CFD na podstawie EUR/USD.


  Dotyczy Rezydentów Francji – Zgodnie z wymogami AMF, wszystkie kontrakty CFD mają wewnętrzną ochronę i zostaną zamknięte, gdy straty osiągną wymaganą marże otwartych pozycji.

  Co się stanie, jeśli iCFD nie będzie w stanie wypłacić pieniędzy? W przypadku, gdy iCFD stanie się niewypłacalny i nie będzie w stanie spłacić swoich klientów, klienci detaliczni mogą kwalifikować się do rekompensaty w wysokości do 20 000 EUR przez fundusz Investor Compensation Fund, ustanowiony przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

  Jakie są koszty? iCFD pobiera spread, gdy klient kupuje kontrakt CFD. Spread to różnica między ceną Sprzedaj ("Oferta") i Kup ("Zapytaj") CFD, która jest mnożona przez wielkość transakcji. Spread dla każdego aktywa bazowego jest wyszczególniony na stronie internetowej iCFD, ale każdy klient może mieć różne spready dla wszystkich lub niektórych aktywów bazowych na podstawie historii, wielkości, działań lub niektórych promocji klienta.

  Na potrzeby przykładu przyjmiemy transakcję w wysokości 10 000 EUR na EUR/USD ze spreadem w wysokości 2 pipsów. Pips na EUR/USD jest czwartą cyfrą po przecinku (0,0001). 10 000 EUR x 0,0002 = 2 USD

  Kwota 2 USD zostanie odjęta od rachunku zysków i strat w momencie otwarcia transakcji i dlatego zaraz po otwarciu transakcji P/L tej transakcji będzie wynosić -2 USD.

  Oprócz powyższych, iCFD pobiera opłaty za Nocne Finansowanie - Overnight Financing (OF) dla transakcji, które pozostają otwarte na koniec codziennej sesji giełdowej. Wartość ta może być dodana lub odjęta, w zależności od obliczonej wartości na podstawie odpowiednich stóp procentowych dla walut, w których instrument bazowy jest przedmiotem obrotu, plus marża. Marża dla par walutowych wynosi 0,75%.

  Jeśli obliczony procent Nocnego Finansowania jest dodatni, oznacza to, że odpowiednia kwota zostanie dodana (zaksięgowana) na konto klienta. Odsetek ujemnego NF oznacza, że odpowiednia kwota zostanie odjęta (obciążona) z konta klienta. Jeżeli kwotowana waluta CFD różni się od waluty rachunku, zostanie przeliczona na walutę rachunku po obowiązujących kursach wymiany.

  Obliczanie procentu Nocnego Finansowania dla długich pozycji:

  Obliczanie procentu Nocnego Finansowania dla krótkich pozycji:

  Aby osiągnąć wartość Nocnego Finansowania, procent NF (obliczony powyżej) mnożony jest przez kwotę transakcji (w jednostkach aktywów bazowych), zgodnie ze wzorem:
  Kwota Nocnego Finansowania = Kwota transakcji × Procent Nocnego Finansowania

  Jak mogę złożyć skargę? Skargi można kierować do iCFD pocztą elektroniczną na adres complaints@iforex.com.cy. W e-mailu należy podać imię i nazwisko klienta, numer konta i rodzaj reklamacji. Jeśli klient nie jest zadowolony z odpowiedzi na dana skargę przez Firmę, może skierować skargę do Rzecznika Finansowego Republiki Cypryjskiej.

  Inne istotne informacje: Niniejszy dokument zawierający kluczowe informacje, nie zawiera wszystkich informacji dotyczących produktu. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat produktu i prawnie wiążących warunków korzystania z produktu, odwiedź stronę internetową iCFD pod adresem www.iforex.pl.


  † Dane nie uwzględniają osobistej sytuacji podatkowej, która może również wpłynąć na wysokość zwrotu.
  ‡ Ze względu na ochronę przed ujemnym bilansem konta, klient nie może stracić więcej niż dostępne środki klienta

  Aby pobrać wersję, kliknij tutaj