Licenja iCFD Ltd

iCFD Limited, operujący pod nazwą handlową "iFOREX Europe" (znany dawniej jako Vestle), jest zarejestrowaną Cypryjską Firmą Inwestycyjną (CIF) regulowaną i nadzorowaną przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) posiadającą licencję CIF o numerze 143/11.

iCFD Limited jest zobowiązana do przestrzegania cypryjskiej implementacji dyrektywy w sprawie europejskich rynków instrumentów finansowych II (MiFID II); cypryjskiej ustawy o świadczeniu usług i działalności inwestycyjnej (ustawa 87(Ι)/2017).

iCFD Limited jest zobligowany do świadczenia Usług Inwestycyjnych, zgodnie z Częścią I ,Pierwszego Dodatku do Ustawy 144(Ι)/2007:

 1. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń w odniesieniu do jednego lub większej liczby instrumentów finansowych.
 2. Realizacja zleceń w imieniu klientów.
 3. Transakcje na własnym rachunku.

iCFD Limited jest upoważniony do świadczenia następujących Usług Dodatkowych, zgodnie z Częścią ΙI, Pierwszego Dodatku do Ustawy 144 (Ι) / 2007):

 1. Bezpieczne przechowywanie i administracja instrumentów finansowych dla rachunków klientów, w tym także usługi powiernicze i pokrewne, takie jak zarządzanie środkami pieniężnymi / zabezpieczeniami.
 2. Udzielanie kredytów lub pożyczek inwestorowi umożliwiając mu zawieranie transakcji obejmujących jeden lub większą liczbę instrumentów finansowych, gdzie firma udzielająca kredytu lub pożyczki jest zaangażowana w transakcję.
 3. Usługi wymiany walut, które są związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych.
 4. Badania i analiza finansowa, lub inne formy ogólnych zaleceń odnoszących się do transakcji na instrumentach finansowych.

iCFD Limited jest uprawniony do świadczenia ww usług inwestycyjnych i podrzędnych usług w odniesieniu do następujących Instrumentów Finansowych, zgodnie z Częścią III, Pierwszegoo Dodatku do Ustawy 144 (Ι) / 2007:

 1. Zbywalne papiery wartościowe
 2. Kontrakty terminowe, swapy, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do papierów wartościowych, dewiz, stóp procentowych lub oprocentowania, albo innych instrumentów pochodnych, indeksów finansowych lub środków finansowych, które można rozliczać materialnie lub w środkach pieniężnych.
 3. Kontrakty terminowe, swapy, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do towarów, które muszą zostać rozliczone w gotówce lub może być rozliczony w środkach pieniężnych z opcją jednej ze stron (w przeciwnym przypadku, mogą powodować niedotrzymanie warunków lub innego rodzaju zdarzenie unieważnienia kontraktu).
 4. Instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.
 5. Kontrakty na różnice kursowe.
 6. Kontrakty terminowe, swapy, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do zmiennych klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych statystyk ekonomicznych, które muszą zostać rozliczone w gotówce lub może być rozliczany w gotówce na wniosek jednej ze strony (w inny sposób niż z powodu niewykonania lub innego rodzaju zakończenia zdarzenia ), a także wszelkich innych kontraktów pochodnych odnoszących się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz środków nie wymienionych gdzie indziej w niniejszej części, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych , uwzględniając między innymi, czy są one przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub MTF, czy są rozliczane przez uznane izby rozrachunkowe lub podlegają regularnym margin calls.

Angielska wersja tego dokumentu jest oficjalną, autorytatywną wersją między stronami. Tłumaczenia są dostępne wyłącznie dla wygody użytkownika i powinny być odsyłane do tekstu w języku angielskim, który jest jedyną wersją tekstu mającego efekt prawny.

Zamknij okno